Köpvilkor

Användarvillkor

 

 

Användarvillkor

1. Introduktion

Brittish International Quality Auctions Ltd (BIQA) erbjuder via internet en elektronisk marknadsplats där en kund kan köpa föremål på nedanstående villkor. Dessa villkor, utgör hela avtalet rörande användning av våra tjänster. Om kunden inte accepterar att bli bunden av dessa villkor har kunden inte rätt att använda eller få tillgång till våra tjänster.

 

2. Registrering

Kunden registrerar sig för att använda våra tjänster genom att fylla i registreringsformuläret. Kunden skall ange korrekta personuppgifter och kontaktuppgifter. Genom registreringen accepteras våra villkor. Kunden åtar sig att följa de instruktioner som ges för användande av våra tjänster. Om ett företag registreras som kund krävs att en fysisk person med behörighet och befogenhet att binda företaget till villkoren också är kontaktperson. Tjänsten är inte tillgänglig för, och får inte användas av, personer under 18 år eller som av annan orsak har begränsad rättshandlingsförmåga eller avstängda Kunder. Kunden är ansvarig för alla vidtagna handlingar som utförs under inloggning i sitt namn och lösenord. Kunden har endast rätt att använda tjänsten genom att använda eget loginnamn och lösenord. Kunden har inte rätt att överlåta eller sälja loginnamn eller lösenord till utomstående. Kunden får inte heller tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder dennes loginnamn eller lösenord. Lösenordet måste omedelbart ändras om det finns skäl att misstänka att informationen har avslöjats eller på annat sätt missbrukats.

 

3. Användning av personuppgifter

Insamlade personuppgifter används för att tillhandahålla, administrera och kontrollera tjänsterna samt din användning av densamma, liksom för att förhindra missbruk av tjänsterna.

Utomstående företag anlitas ibland för att leverera vissa tjänster till Kunden. Dessa kan t.ex. fungera som webbhotell, transportör eller informationsförmedlare till Kunden. Företagen får endast tillgång till sådana personuppgifter som är nödvändiga för att de skall kunna utföra sina åtaganden. Alla sådana företag är bundna av avtal och förbinder sig att inte använda information för andra ändamål.

 

4. Katalog / Objektsbeskrivning / Utropspriser

I katalogen samt objektsbeskrivningen angivna utropspriser baseras på en marknadsanpassad värdering av föremålen inför auktionen och skall endast tjäna som vägledning för köparen. Det pris till vilket ett föremål slutligen säljs kan väsentligen över- eller understiga utropspriset. Uppgifter i katalogen samt objektsbeskrivningen kan komma att ändras på grund oförutsedda omständigheter. I de fall en ändring kan anses vara väsentlig för varans värde förbehåller sig BIQA rätten att ta bort varan från auktion samt eventuellt återföra med ny auktionsförteckning.

 

5. Budgivning och köp för nätauktioner

Föremål som emottagits till försäljning i Sverige värderas, säljs och betalas i svenska kronor (SEK). Samtliga avgifter som tillkommer för dessa föremål är i svenska kronor (SEK).

Kunden som önskar delta i budgivning äger rätt att deltaga om denne uppfyller Villkoren.

Att delta i budgivning av egna inlämnade föremål är ej tillåtet eller att manipulera budgivning genom ombud.

Budgivare har rätt att lägga bud som minst motsvarar den summa som angivits i auktionen, eller lägga ett bud som motsvarar det högsta belopp som budgivaren är villig att betala för föremålet, s.k. Maxbud . När en budgivare använder sig av möjligheten att lägga ett Maxbud, kommer Tjänsten automatiskt att starta en budbetjänt som bjuder, så förmånligt som möjligt, för budgivarens räkning upp till Maxbudet. Det vinnande budet kan därför bli lägre än det angivna Maxbudet. Om en auktion slutar med två lika höga bud är det först inkommande bud till Tjänsten som vinner. Ett bud är vinnande om det är lika med eller överstiger bevakningspriset. Samtliga bud är bindande för budgivaren. Ett bindande avtal etableras mellan BIQA och den budgivare som efter det att auktionen avslutats har lagt det vinnande budet. Tillämpliga villkor för köpet framgår av punkt 4 ovan.

 

6. Avgifter / Fakturering / Betalning

Vid köp via BIQA tillkommer för varje enskilt objekt försäljningsprovision om 22,5%, exkl moms, samt en slagavgift om 65:- SEK. Vidare debiteras en logistikavgift i det fall objektet inköpts i Storbrittanien om max 150:- SEK . Köparen skall betala samtliga avgifter som kan hänföras dennes användning av våra tjänster samt alla eventuella skatter i samband därmed. Objekt skall vara reglerade inom 15 dagar från köp. Kvitto och utlämningsbevis erhålls i samband med upphämtning/leverans av objekt. I det fall BIQA anlitas för att anordna frakt till köparens adress skickas inga objekt utan att vara betalt i sin helhet. Om betalning inte erlagts inom femton (15) kalenderdagar äger BIQA rätt att kräva att köpet fullgörs och kräva dröjsmålsränta motsvarande diskontot med tillägg av 8 % samt en påminnelseavgift. BIQA äger även vid utebliven betalning rätt att häva köpet och sälja om föremålet för köparens räkning utan underrättelse därom till köparen till det utrops- och bevakningspris som BIQA finner lämpligt. Vid omförsäljning äger BIQA rätt att från erhållna belopp tillgodogöra sig ersättning för fordringar samt kostnader för försäljning och logistik av föremålet.I det fall objektet inköpts i Storbrittanien och köparen inte fullföljer sitt köp äger BIQA rätten att ta ut en engångskostnad om 1500:- SEK för logistik/omförsäljning. Efter avräkning kommer eventuellt överskjutande belopp samt inbetalda medel att redovisas till köparen. Om försäljningspriset inte förslår till att täcka BIQAs fordringar och kostnaden för omförsäljning skall köparen erlägga mellanskillnaden.

 

7. Följerätt / Konstnärsavgift

Enligt lagen om upphovsrätt (Sverige: 1960:729, Finland: 1961:404) samt EG-direktiv (2001/84/EG) tillkommer en avgift för följerätt vid vidareförsäljning av konstverk och brukskonstverk. Följerätt är en upphovsrättslig ersättning till konstnären (upphovsmannen) under dennes livstid och därefter till dennes arvingar under sjuttio år efter det år då konstnären avled. Avgiften beräknas på klubbat pris och tillkommer köparen att betala. Föremål som omfattas av konstnärsavgiften är i den tryckta auktionsförteckningen utmärkta med en symbol alternativt upptagna på särskild lista som anslås vid visning och auktion.

 

8. Ansvar för fel

Samtliga föremål säljs i befintligt skick.. Uppgift i auktionsförteckningen avseende exv. ett föremåls upphovsman, äkthet, ålder, proveniens, teknik eller skick är endast vägledande för köparen vid dennes undersökning av föremålen. Är väsentlig uppgift i auktionsförteckningen direkt vilseledande kan detta utgöra grund för hävning av köpet. Likaså om objektet uppvisar väsentliga skador som ej är redovisade i objektsbskrivningen kan de utgöra grund för hävning av köpet. BIQA ansvarar inte under några omständigheter för naturligt slitage, skador och defekter, eventuell uppfodring av dukar, ramars kondition, naturliga förändringar i material som exv. blekning av papper och sprickbildningar i trä. För funktionen hos ur och urverk, mekaniska eller elektrifierade/batteridrivna föremål ansvaras ej. För innehållet i en auktionspost omfattande ett parti av föremål ansvaras ej. BIQA äger rätt att avhjälpa sådana fel i sålda föremål som BIQA har att svara för. Om avhjälpande inte sker inom skälig tid från det att reklamationen framställts äger köparen rätt att häva köpet och mot återlämnande av föremålet återfå erlagd köpeskilling. Eventuella fel skall reklameras omedelbart efter det att köparen märkt eller borde ha märkt felet, dock senast inom sju (7) kalenderdagar efter att objektet utlämnats. BIQAs ansvar gentemot köparen för fel är begränsat till prisavdrag eller till att som mest återbetala det klubbade priset jämte provision och mervärdeskatt samt eventuellt andra avgifter. BIQA ansvarar således inte för direkta eller indirekta skador som köparen kan drabbas av.

BIQA (och vårt moderbolag, närstående bolag, tjänstemän, direktörer, ombud och anställda) garanterar inte löpande, obruten eller säker tillgång till våra tjänster, och handhavandet kan störas av många faktorer utanför BIQAs kontroll. Tjänsten tillhandahålls utan garanti och i den mån lagen tillåter friskriver BIQA från alla garantier eller andra förpliktelser, både lagliga och övriga, inklusive, men inte begränsat till, förpliktelser avseende skicklighet och fackmannamässighet eller krav avseende prestation på viss tid.

 

9. Force majeure

BIQA ansvarar inte för förlust som åsamkas köparen om BIQA inte kunnat fullgöra viss förpliktelse enligt auktionsvillkoren på grund av krigshandling, arbetsmarknadskonflikt, myndighetsåtgärd, eldsvåda eller annan olyckshändelse eller omständigheter i övrigt som BIQA inte kunnat råda över eller förutse. Köparen äger rätt att häva köpet om BIQA inte kunnat fullgöra viss förpliktelse enligt köpevillkoren inom tre (3) månader.

 

10. Personuppgiftslagen

BIQA åtlyder bestämmelserna i den svenska personuppgiftslagen (1998:204). BIQA, vill härmed informera om BIQAs behandling av personuppgifter och för vilka ändamål detta görs samt upplysa om vilka rättigheter som personuppgiftslagen stadgar. Personuppgifter som lämnats i samband med administration av ett uppdrag om försäljning eller köp eller i övrigt inom ramen för ett kund-/avtalsförhållande till BIQA, behandlas av BIQA för administration och fullgörelse av BIQAs skyldigheter hänförliga till auktionsverksamheten samt förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknads och kundanalyser och statistik samt för marknadsföringsändamål. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register.

 

11. Meddelanden

Meddelanden från oss till Kunden återfinns på Tjänsten och/eller sänds till den e-postadress som finns registrerad på Tjänsten.

Meddelanden från Kunden till oss skall sändas på sätt som anges på Tjänsten.

Meddelanden på Tjänsten anses ha lämnats till Kunden så snart meddelandena gjorts tillgängliga.

Meddelanden som sänts per e-post eller fax anses ha lämnats till den andra parten omedelbart efter erhållandet av bekräftelse om mottagen sändning. Meddelanden som sänts med ordinarie post anses ha kommit den andra parten tillhanda tre (3) dagar efter avsändandet.

 

12. Avtalstid

Dessa Villkor träder i kraft när Kunden har registrerat sig på Tjänsten och gäller tills vidare. En Kund som har avstängts från Tjänsten har inte rätt att återregistrera sig eller använda tjänsten via en annan Kunds inloggning. BIQA äger rätt att, efter eget gottfinnande, besluta om att upphöra med att tillhandahålla Tjänsten.

 

13. Ändringar

BIQA äger rätt att ändra dessa Villkor genom att meddela Kunden eller genom införande av de ändrade Villkor på Webbplatsen. Kunder kommer att vara bundna av de nya Villkoren efter utgången av 30 dagar efter meddelande om ändringen eller genom elektroniskt godkännande. Vidare har BIQA rätt att ändra i vår prislista efter att ha lämnat meddelande om detta. Sådana avgiftsändringar börjar gälla åtta (8) dagar efter det att meddelandet publicerats eller vid senare angivet datum. BIQA äger rätt att tillfälligt ändra våra avgifter i samband med reklamkampanjer.

 

14. Tvist

Eventuella tvister som uppstår i samband med avtal gällande föremål som upptagits till försäljning i Sverige skall avgöras enligt svensk lag och vid domstol i Sverige.

Dessa villkor gäller fr.o.m. 8 februari 2011.

 

 

BIQA

British International Quality Auctions

Your perfect partner for unique and different antiques